با خرید اشتراک سرور ویژه شو!!

اشتراک 1 ماهه VIP
30 روز

15/هزار تومان

 • دریافت نشان اشتراک

 • متمایز شدن با سرور ها

 • نمایش در صفحه اصلی سایت

 • ایجاد بنر کاستوم
اشتراک 3 ماهه VIP
63 روز

41/هزار تومان

 • دریافت نشان اشتراک

 • متمایز شدن با سرور ها

 • نمایش در صفحه اصلی سایت

 • ایجاد بنر کاستوم
اشتراک 1 ساله VIP
365 روز

169/هزار تومان

 • دریافت نشان اشتراک

 • متمایز شدن با سرور ها

 • نمایش در صفحه اصلی سایت

 • ایجاد بنر کاستوم
نردبان
1 عدد

7/هزار تومان

 • رفتن به اول لیست
پین سرور 1 ماهه
30 روز

99/هزار تومان

 • دریافت نشان پین

 • متمایز شدن با سرور ها

 • نمایش در صفحه اصلی سایت

 • نمایش در اول لیست
پین سرور 2 ماهه
30 روز

185/هزار تومان

 • دریافت نشان پین

 • متمایز شدن با سرور ها

 • نمایش در صفحه اصلی سایت

 • نمایش در اول لیست